Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Heusden

Naam regiebehandelaar: H.J. van Beek

E-mailadres: psychotherapiepraktijkheusden@home.nl

KvK nummer: 59699272

Website

BIG-registraties: 79019843801, 49019843816

Overige kwalificaties: Was FTP supervisor bij RINO Zuid, traumaopleiding bij LCVT

Basisopleiding: medicijnen

AGB-code praktijk: 94003075

AGB-code persoonlijk: 94003182

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,

type klachten, behandelvorm):

Klachten/aandachtsgebieden: Depressieve stoornissen, angststoornissen, OCS traumagerelateerde

problematiek (PTSS, Dissociatieve stoornissen), persoonlijkheidsstoornissen, ADHD, ASS,

relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, somatoforme stoornissen, identiteitsproblemen,

rouwverwerking, levensfaseproblematiek. Doelgroepen: adolescenten, volwassenen en ouderen.

Behandelmethoden: MBT, FTP, dynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie,

schematherapie, systeemtherapie .

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):

Praktijkhouder: H.J. van Beek, arts en psychotherapeut. 79019843801 – 49019843816

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

Anders: psychiaters, haptotherapeut, fysiotherapeut, acupuncturist

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Collega’s Gerrie Broeren, Henk Mulders, Marie-Anne Levelink, Silvia van Engelen, Silvia Vonken, Ria

Derks, Justine Moonen en Ellen Burgers. Fysiotherapie: Ellen Vlugt-van de Brandt, Heusden

Huisartsen: HAP Drunen te Drunen (Winkel, Barnhoorn), HAP Heusden, HAP Wijk en Aalburg (Tjan,

de Jonge, Arnold Bik), HAP Kools-van Liempd – Loon op Zand, HAP Hoogcarspel – De Clercq te

Waalwijk, HAP: De Statie (Kuzinowics, Wielders, van Lier) te Vlijmen, HAP Maessen te Vlijmen, HAP

Paepe Hoefnagel te Eindhoven Intervisiegenoten Clientgerichte therapie: Silvia van Engelen, Diny

Roelofs, Ria Derks, Rosalien Wilting. Psychiaters: G. Wetzers Rosmalen, T. Horemans TRTC GGZE. GGZ

Instellingen: GGZ Breburg, GGzE.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

daarvoor geen toestemming geeft:

Wanneer meer intensieve zorg nodig is wordt samen met cliënt overlegd welke vorm dat kan

aannemen. Bijv. fysiotherapie, maatschappelijk werk, psychiatrische huiszorg. Overleg met GGZinstelling

over aanvullende hulp of overname. Gezien het arts zijn van praktijkhouder kan medicatie

door hem voorgeschreven worden indien nodig maar meestal in samenwerking met huisarts.

Desgewenst wordt advies of consultatie van psychiater gevraagd. . Afschaling van zorg vindt plaats

door een terugverwijzing naar de POH of huisarts en of verdere begeleiding door maatschappelijk

werk. . Bij twijfel over diagnose wordt voor een second opinion verwezen naar een gespecialiseerde

afdeling binnen de GGZ of vrijgevestigd psychiater.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Op werkdagen tussen kantoortijden ben ik bereikbaar voor crisis op het telefoonnummer van de

praktijk: 073-8221745. Bij cliënten bij wie crises waarschijnlijk zijn wordt een CPP

(crisipreventieprotocol) opgesteld. Daarin is geregeld op wie zij in voorkomende gevallen een beroep

kunnen doen. Soms wordt gedurende kortere of langere tijd bepaald dat cliënten mij op mijn

mobiele telefoon kunnen bereiken. Verder kan de huisarts, of huisartsenpost worden ingeschakeld.

In voorkomende gevallen kan cliënt bij crisisdienst worden voor-aangemeld en soms worden er met

GGZ-instelling in het kader van een CPP afspraken gemaakt (BOR bed).

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Dit is zo nodig geregeld binnen een CPP

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, Multizorg, Zilveren Kruis, DSW

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: Op dit ogenblik wordt dat schriftelijk met de

praktijkinformatie aan cliënten verstrekt

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow

tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of

branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.

pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam

en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachtencommissie LVVP

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/klachtenreglement%20LVVP%20versie%9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

LVVP

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-debehandelaar?

q=klachtencommissie

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mevr. SGE van Engelen-Visser

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van

toepassing- per diagnose.

Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op

www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Cliënten kunnen zich telefonisch of per email aanmelden. Er wordt dan door de praktijkhouder H.J.

van Beek, contact opgenomen met de aanmelder en gekeken of aanmelding een goede keuze is.

Tevens wordt de mate van urgentie bekeken en verder informatie gegeven over wachttijden (indien

van toepassing) en kosten (verzekeraars). De aanmelder wordt gevraagd of hij/zij er bezwaar tegen

heeft dat er per email een link wordt opgestuurd voor het invullen van een vragenlijst. (ROM

meting). Gekeken wordt of de verwijzing van B-GGZ of S-GGZ juist is. Aan het einde van de intake

wordt een behandelplan opgesteld en besproken tijdens het adviesgesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien

mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander

werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Drs. H.J. van Beek, arts-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Collega’s kunnen om advies worden gevraagd of ter consultatie worden gevraagd.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: H.J. van Beek

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: H.J. van Beek

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de

behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als

brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met

toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als

volgt:

Ik bespreek uitvoerig de uitkomst van de bevindingen. Sta uitvoerig stil bij de hulpvraag en

behandeldoelen. Biedt ondersteuning bij het formuleren van behandeldoelen door formulier

(Behandelovereenkomst). Contact met naastbetrokkenen wordt in het algemeen aangemoedigd

maar cliënt heeft hierin in de regie en dit wordt goed doorgesproken. Bij het aangaan van het

behandelcontract wordt er ook stilgestaan bij de mogelijke nadelen van een veranderingsproces

zoals psychotherapie. Bij evaluatie van voortgang wordt ook aandacht besteed aan hoe

naastbetrokkenen dingen ervaren en soms indien dit wenselijk is worden deze erbij betrokken..

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals

voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Bij BGGZ behandeling wordt zo mogelijk bij aanmelding en afsluiting ROM meting gedaan. Bij wat

langere trajecten om de 3 maanden. Bij SGGZ wordt aan bij aanvang een ROM meting gedaan en

vervolgens rond de drie maanden. Vaak wordt bij specifieke problemen aanvullende vragenlijsten

gehanteerd die dan regelmatig afgenomen worden. Zoals de SIPP bij persoonlijkheidsproblemen en

de DES, SDQ-20, DTS bij traumagerelateerde problematiek. Bij lang lopende behandelingen

chronische PTSS wordt minimaal eens per 6 maanden uitvoerig geëvalueerd. Bij kortere trajecten 3

maandelijks en dat vaak in samenhang met de vragenlijsten die dan afgenomen zijn.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor

aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering

van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij BGGZ behandeling wordt zo mogelijk bij aanmelding en afsluiting ROM meting gedaan. Bij wat

langere trajecten om de 3 maanden. Bij SGGZ wordt aan bij aanvang een ROM meting gedaan en

vervolgens rond de drie maanden. Vaak wordt bij specifieke problemen aanvullende vragenlijsten

gehanteerd die dan regelmatig afgenomen worden. Zoals de SIPP bij persoonlijkheidsproblemen en

de DES, SDQ-20, DTS bij traumagerelateerde problematiek. Bij lang lopende behandelingen

chronische PTSS wordt minimaal eens per 6 maanden uitvoerig geëvalueerd. Bij kortere trajecten 3

maandelijks en dat vaak in samenhang met de vragenlijsten die dan afgenomen zijn.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Tijdens de evaluaties wordt altijd stilgestaan bij de tevredenheid. Soms wordt er ook een gebruik

gemaakt van ORS om zittingen te monitoren. Aan het eind van een traject wordt zo mogelijk de CQI

afgenomen.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en

de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt

hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik

informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde

resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Hendrik J. van Beek

Plaats: Nieuwkuijk

Datum: 15-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja