Klachten

 • Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behande­ling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misver­standen die in een gesprek opgelost kunnen worden.Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/ psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.
 •  Klachten over overbodige of ingewikkelde formulieren
  Over overbodige of onnodig ingewikkelde formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar kunt u op basis van artikel 23 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen. Meer informatie over waar en hoe een klacht over formulieren kan worden ingediend, is te vinden op www.nza.nl, onder het hoofdstuk ‘De consument/formulieren in de zorg’. Er kan ook een melding worden gedaan zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.
 • Adressen
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
   Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
   Telefoon (030) 236 43 38
   bureau@lvvp.info
   lvvp.info
  • Klachtencommissie LVVP
   Postbus 13086
   3507 LB Utrecht
   klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
  • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
   Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, Tel. (070) 340 54 17
   tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
  • Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
   (Noord-Brabant, Limburg) Postbus 61, 5600 AB Eindhoven
   (040) 232 85 99