Geheimhouding

Geheimhouding van uw gegevens
De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestem­ming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzeke­ringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De LVVP is hierbij bovendien van mening dat u van tevoren schriftelijk geïnformeerd hoort te worden over de communicatie tussen de psychotherapeut en bijvoorbeeld Arbodienst of arts. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhou­dingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze colle­ga’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.